Acompanhe sua cerejeira

Bosque "65 Anos da Fundação do Bunkyo"

65-A01: Renato Ishikawa
65-A02: Prêmio Kiyoshi Yamamoto
65-A03: Comissão do Bunkyo Rural
65-A04: Toshio Koketsu e Alice Tanaka
65-B01: Silvio Hidemi Iamamura
65-B02: Rosália Brasil Ribeiro Iamamura
65-B03: Ciro Ribeiro Iamamura
65-B05: Juliana Afonso de Gouveia Bichanga
65-B06: Iris Pricilla Ribeiro de Abreu
65-B07: Mitio Iamamura
65-B08: Hideko Iamamura
65-C01: Rosélia Brasil Ribeiro
65-C02: Marcia Satiko Iamamura
65-C03: Gabriela Sathie Akita
65-C05: Humberto Takayasu Iamamura
65-C06: Regina Junko Higa
65-C07: Sofia Mari Iamamura
65-C08: A. Emílio C. Fugazza
65-C09: J. Michael Pool B.
65-C10: Kokei Uehara
65-D01: Família Roberto M. Mallaouli
65-D03: Família Roberto M. Mallaouli
65-D06: Família Roberto M. Mallaouli
65-D07: Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas
65-D08: Maria do Carmo Nomura
65-D09: Andre Tatsuhiko Korosue
65-E01: Kazuo Watanabe
65-E02: Yoshimi Watanabe
65-E03: Tomio Katsuragawa
65-E04: Yako e Kiyoshi Katsuragawa
65-E05: Maria Katsuragawa e Alice Tomoko Katsuragawa
65-E06: Reimei Yoshioka
65-E07: Roberto Tanaka
65-F01: Kazuyuki Yasutake
65-F02: Luiz Shodi Aoyama
65-H01: Oridio Kiyoshi Shimizu
65-H02: Issao Ishimura
65-H03: Adélia Yaeko Kubota Katayama
65-I01: Jorge e Cristina Sototuka
65-I02: Francisco Sato
65-L01: Osamu Matsuo
65-M02: Jorge Suzuki
65-N01: Shobei Watanabe
65-N02: Roberto Matsushima
65-O01: Keitiro Koga
65-O02: Família Yamasaki
65-Q02: Fundação Kunito Miyasaka
65-Q03: Fundação Kunito Miyasaka