Acompanhe a sua cerejeira

Bosque "112 Anos da Imigração Japonesa"

112-A11: Sadao Kayano
112-A14: Herberto Macoto Yamamuro
112-B12: Gabriel Okuhara Scodino
112-C01: Roberto Y. Nishio
112-C03: Fundação Kunito Miyasaka
112-C05: Fundação Kunito Miyasaka
112-D01: Jorge Yamashita
112-D02: Lídia Yamashita
112-D04: Cesar Yamashita
112-D05: Celso Leo Yamashita
112-D06: Ryoiti Yamashita
112-D07: Yoshio Yamashita
112-D08: Atsuo Yamashita
112-D10: Yuzuru Yamashita
112-E01: Massami Uyeda Junior
112-E02: Silvia Nishi Uyeda
112-E03: Mauro Nishi
112-E05: Luis Fernando Nishi
112-E06: Cel. Reizo Nishi
112-E07: Taeko e Tuyoci Ohara
112-E08: Akira Obara
112-F01: Kokei Uehara
112-F02: Akeo Uehara Yogui
112-F03: Valter Takeo Sassaki
112-F04: Família Sato
112-F05: Kenzo e Manuela Tominaga
112-F06: Suen Tominaga
112-F07: Nick Kawasaki
112-G01: Paulo Nishimura
112-G02: Waldireni Nishimura
112-G03: Yoneo Nishimura
112-G04: Masako Nishimura
112-G05: Helen e Roberto Ohara
112-G06: Alexandre Kita
112-G07: Anna Kita
112-G08: Sueno Toda
112-G09: Karin Hatanaka
112-H01: Jiro Nishimura
112-H02: Jorge Yamaniski
112-H03: Rosely Kasumi Yamaniski
112-H04: Stéphanie Yamaniski
112-H05: Yacima
112-H06: Carolina e Mariana Vakahara
112-H07: Marcio Ito e Família
112-H09: Douglas Ono
112-I01: Ronaldo Yuzo Ogasawara
112-I02: Mario Narita
112-I03: Thyka Onizuka Narita
112-I04: Mario Hirata
112-I05: Gilson Tadashi Katayama
112-I06: RCSP Brasil Japão
112-I07: Luiza Tomi Camicado
112-J01: Emy Ueda Saito - Shohaku - Oshiman
112-J02: Onodera
112-J03: Kinoshita 木下
112-J04: Sumis Nishi
112-J05: Shichiro Matsuda
112-J06: Clemis Satoshi Miki
112-J07: Roberto M. Nishikawa
112-J08: Família Miyake
112-K01: Família Nakano Kawase
112-K02: Família Chien Liao
112-K03: Família Chien Hattori
112-K04: Família Yoshikumi Prestes
112-L01: Família Maeda Minimoto
112-L02: Família Ono Maruyama
112-L03: Família Maeda Yunomae
112-L04: Zezé Bispo de Oliveira
112-L05: Família Chien Chien